Опозиции пред OHIM

 

През месец май 2013 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM или както вече се нарича – EUIPO) е разгледало 75 опозиции, по-интересните от които представям на Вашето внимание. Повече за процедурата по опизиция – тук.

Изборът на казусите е чисто субективен и се публикува месечно.

MYBODY vs MYBODY

MYBODY

Процесната комбинирана марка MYBODY, заявена в класове 3, 5, 35, не е сходна с по-ранната словна маркa MYBODY с регистрация в класове 35, 38, 42 по отношение на стоки и услуги в класове 3, 5, 35, а опозицията на притежателя на последните е отхвърлена.

Отделът по опозиции приема, че сходството не е налице поради сериозните различия в обхвата на стоките и услугите. В този смисъл съставът на чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 2017/1001 не е изпълнен.

KEEP CALM AND CARRY ON vs KEEP CALM AND CARRY ON

Този казус е интересен с две неща: от една страна тук става дума за придобилата в последно време известност в социалните медии марка KEEP CALM AND CARRY ON, а от друга, че същата е нерегистрирана и като такава е била противопоставена на идентична заявка за словна марка на Общността.

Отделът по опозиции приема, че за да бъде изпълнен съставът на чл. 8, ал. 4 от Регламент 207/2009, то опонентът трябва да докаже, че

 

1. нерегистрираната марка трябва да е използвана в процеса на търговия с по-голям обхват от местния;
2. съгласно приложимото законодателство на държавата-членка, опонентът е придобил права върху нерегистрираната марка преди датата на подаването на заявката за марка на Общността, както и че
3. нерегистрираната марка предоставя на опонента правото да забрани използването на по-късната и конфликтна марка.

 

Горните изисквания действат кумулативно, така че недоказването на едно от тях води до отхвърлянето на опозицията.

Опонентът не е успял да докаже правния си интерес според приложимото английско право, а реализираният от използването на нерегистрираната марка оборот не е надхвърлил 100 паунда.

С оглед на горното, отделът по опозициите при OHIM е отхвърлил напълно подадената опозиция.

В този смисъл казусът е интересен и с това, че дори екстензивното използване на интернет не се приема, като доказващо „обхват по-голям от местния“.

MELITTA vs MILETTA

Melitta figurative mark

Процесната словна марка MILETTA е сходна с по-ранната комбинирана марка MELITTA, опозицията на последната е основателна, а по заявката на първата е постановен частичен отказ за определени стоки в класове 29 и 30.

Отделът по опозиции приема, че марките са сходни във визуално отношение, защото буквите, от които те се състоят са еднакви (макар и различно подредени), с еднакъв брой, започват с една и съща буква „М“, имат еднаква трета буква „l“ и еднакъв завършек на „tta“.

Фонетичното сходство не е така силно, а в концептуално отношение нито една от марките няма значение за релевантния кръг от потребители.

MIA vs MIA

MIA

Процесната комбинирана марка MIA е сходна с по-ранната словна марка MIA по отношение на стоки в клас 35, опозицията на последната е основателна, а по заявката на първата е постановен частичен отказ.

Според сравнителния анализ на отдела по опозиции, марките са идентични във визуално и фонетично отношение.

В концептуално отношение марките са идентични за гръцките потребители (за които „MIA“ е формата за женски род на бройното числително „един“), съответно за италианските и испанските потребители (за които „MIA“ е формата за женски род на притежателното местоимение „мой“), както и за всички останали, в чийто културен кръг Миа е познато женско малко име.

SMART APP vs SMART AD

smart app

Процесната словна марка SMART AD е сходна с по-ранната комбинирана марка SMART APP, опозицията на последната е основателна, а по заявката на първата е постановен отказ за услугите в класове 35, 38 и 42.

Отделът по опозиции приема, че във визуално и фонетично отношение марките са сходни, доколкото споделят общия идентичен словен елемент „SMART“, както и стоящата в началото на втория словен елемент обща идентична графема „А“.

Концептуално нито една от марките не снабдява релевантната естонска публика с определено значение.

XX-WELL vs KXWELL

KXWELL

Процесната комбинирана марка KXWELL е сходна с по-ранната словна марка XX-WELL по отношение на стоки в клас 9, опозицията на последната е основателна, а по заявката на първата е постановен частичен отказ.

Според сравнителния анализ на отдела по опозиции, марките са идентични във визуално и фонетично отношение, защото показват съвпадения в 5 от шестте си съставни графеми, съответно звука.

Концептуално нито една от марките не транспортира особено значение за релвантната публика.

EINSTEIN vs BABY EINSTEIN

EINSTEIN    BABY EINSTEIN

Процесната комбинирана марка BABY EINSTEIN е сходна с по-ранните словна и комбинирана марки EINSTEIN по отношение на стоки в класове 29 и 30, опозицията на притежателя на последните е основателна, а по заявката на първата е постановен частичен отказ.

Отделът по опозиции приема, че марките са сходни във визуално, фонетично и концептуално отношение, защото споделят общия идентичен елемент EINSTEIN, а се различават в елемента BABY, както и в цветовото си оформление и шаржираното детско лице.

В този смисъл релевантните потребители могат да бъдат заблудени, че при действащите с помощта на по-ранните марки и процесната марка доставчици става дума за икономически свързани субекти.

Решенията на отдела по опозиции

могат да се обжалват

пред Апелативните състави, чиято дейност преглеждам също така веднъж месечно.

В този смисъл тук е мястото да проследявате развитието на вече представените казуси, както и по-интересното от практиката на OHIM като цяло.

Повече за процедурата по опозиция срещу търговски марки – тук.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube