Марка на деня

Регистрирана пред БПВ (00067024) още през 2008 г. за сериозното множество от стоки и услуги в класове 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44. Комбинацията от словен и фигуративни елементи я правят особено актуална с оглед случващото се през последните дни в Украйна.