ВАС: Марката KARDORITM е неотличителна за стоки в клас 5

Словната марка „KARDORITM“ няма нужната отличителна способност за „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“ в клас 5 от Международния класификатор на стоките и услугите (МКСУ). Това приема Върховният административен съд (ВАС) в свое Решение № 7186 от 28.06.2023 г. по адм. д. № 7102 / 2022 г.

Според ВАС процесната марка е получена в резултат на механичното сливане на две думи „KARDO“ и „RITM“, които за българските потребители са съответно със смисъл на „кардио и ритъм (пулс)“.

Обстоятелството, че заявеното наименование, получено в резултат на сливането на смислово обособени части не съществува в речници и справочници не означава, че е фантазийно.

В случая, разпознаването на заявеното означение със смисъла на „кардио ритъм“ (независимо от слетия и в известна степен граматически неправилен начин на изписване на логически смислово обособените му части) не предизвиква напрежение или допълнителни мисловни размишления и усилия дори и у масовия потребител, който не е медицински или фармацевтичен специалист. Бързото, ясно, еднозначно и непоколебимо разпознаване на смисловото значение на заявеното наименование определя знака като такъв с описателен характер във връзка с цитираните процесните стоки от клас 5.

Заявеното означение няма да бъде припознато като марка (знак) за търговския произход на тези стоки, а само като директна информация относно техни очаквани характеристики. Това, както и обстоятелството, че заявеният знак се състои изключително от описателен във връзка с цитираните стоки от клас 5 словен елемент, води до липсата на отличителност и съответно прилагането на разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО относно тези стоки.

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България и по-конкретно как заявката ви да не бъде отказана заради липса на отличителност? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube