ВАС: марката az-jenata.bg е сходна на „За жената“

В своето решение  № 789 от 31.01.2022 г. по адм. д. № 6584/2021 Върховният административен съд (ВАС) приема, че заявката за комбинирана марка със словен елемент „az-jenata.bg“ е сходна в степен на объркване с по-ранната комбинирана марка със словен елемент „За жената“.

Производство пред Патентно ведомство

Спорът започва още пред Патентно ведомство на Република България (БПВ), като притежателят на „За жената“ подава опозиция срещу заявката за марка „az-jenata.bg“. Повече за производството по опозиция – тук.

По-ранната марка има регистрация в клас 16 от МКСУ, докато по-късната заявка търси закрила в класове 9, 16, 35, 38, 41 и 42.

Опозицията е отхвърлена в цялост като неоснователна по отношение на част от заявените стоки и услуги в клас 16, 35 и 41 на МКСУ.

Срещу решението на състава по опозиции е подадена жалбва, но жалбата е оставена без уважение, а решението е потвърдено с решение на председателя на БПВ.

Производство пред АССГ

Срещу решението на председателя на Патентно ведомство опонентът подава жалба до Административен съд София град (АССГ) , като по делото пред същия е постановено решение, с което съдът отменя решението на председателя на БПВ. Преди това съдът възлага изготвянето на експертиза за установяване на идентичност и сходство на противопоставените марки. Заключението на експертизата е за наличие на сходство между сравняваните марки в по-висока степен от констатираното сходство в производството пред БПВ.

По същество съдебният състав е възприел, че между знаците е налице сходство в достатъчна степен за да обоснове вероятност за объркване, като по този начин кумулативно изискуемите предпоставки на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) са били изпълнени.

Предвид това, съдът е достигнал до извод за незаконосъобразност на обжалваното решение на председателя на ПВ, поради което подадената жалба е уважена, а преписката е следвало да се върне на административния орган за ново произнасяне.

По отношение на основанието по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО за нерегистрирана марка съдът е достигнал до извода, че е налице използване на нерегистриан знак в търговската дейност.

Производство пред ВАС

Решението на АССГ е обжалвано както от Патентно ведомство, така и от заинтересованата страна заявител на процесната марката „az-jenata.bg“, във връзка с което е образувано дело пред ВАС.

По делото съдебният състав на ВАС постановява решение, с което оставя в сила решението на АССГ.

ВАС потвърждава изводите на първоинстанционния съд относно наличието на предпоставките на нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, като по този начин е определено, че заявената марка попада под относителните забрани за отказ на регистрация на марка предвидена в закона.

Конкретно, върховният съд анализира, че по-ранната марка „ЗА ЖЕНАТА“ е комбинирана марка, представляваща червен правоъгълник, очертан в бял цвят, който съдържа словния елемент „ЗА ЖЕНАТА“, изписан с масивни бели букви на кирилица. Марката съдържа и фигуративен елемент в черно бял цвят разположено пред словния елемент – женска глава, подпряна с ръка със сведен поглед като четяща жена. Заявената марка „Az-jenata.bg“ е фигуративна марка, състояща се от словния елемент „Az-jenata.bg“, изписан с букви на латиница, в червен цвят. Под този словен елемент е поставен словният елемент „списание за модерната жена“, изписан с дребни букви в червен цвят. Графичното оформление на двете марки включва словни, фигуративни и цветови елементи.

ВАС също възпроизвежда мотивите на АССГ, че конфликтните марки имат съвпадение в значителен брой букви, намиращи се на едно и също място и комбинацията от тях представлява основен доминиращ елемент; съвпадение на съществен словен доминиращ елемент „Жената“/ „Jenata“; изписването на знаци на кирилица и латиница не влияе в посока намаляване на сходството между същите; сходни цветове за едни и същи или сходни части от двата знака – червено и бяло. Разликите в графичното оформление на двете марки се изразява в изображението на женска глава в по-ранната марка, както и изписването на словната част на заявената марка, представляващо домейн „bg“.

ВАС приема за правилен извода на АССГ, че налице е сходно цялостно стилизиране, структура и цветова комбинация в графичното оформление, както и идентичен доминиращ словен елемент, изписан със слабо стилизирани букви и намиращи се на едни и същи места в марките, цветовото решение на марките също е сходно. Обоснован според ВАС е и изводът на АССГ, че общото възприятие на по-ранната и заявената марка е сходно, като сходството е обусловено от наличието на повтарящи се фигуративни елементи, сходно разположение, сходна цветова гама, сходна композиция, сходен мащаб и визуално сходство между тях, наличието на повтарящ се словен елемент. „За жената“ и „аз жената“ са доминиращи, защото основно допринасят за указващия търговската насоченост на стоките и услугите.

Според ВАС АССГ също обосновано е приел, че при заявената марка смисълът на „Az-jenata“ доминира и насочва към конкретен кръг потребители, а изписването на „списание за модерната жена“ сочи, че е предназначено за четящата жена. Предвид доказателствата по делото, правилен е изводът за идентичност или висока степен на сходство между стоките и услугите на конфликтните марки и релевантните потребители могат да направят връзка между двете марки, която би предизвикала вероятност от объркване.

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube