Опозиция срещу марка – що е то?

Регистрацията на заявена пред Българско патентно ведомство (БПВ) национална търговска марка или на заявена пред Службата на ЕС за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) марка на ЕС, може да бъде спряна по два начина: (1) чрез подаване на възражение или (2) чрез подаване на опозиция срещу заявката.

Ако възражението или опозицията са успешни, срещу регистрацията на марката се постановява отказ.

Възражение

Възражение срещу заявката за марка може да бъде подадено от всяко трето лице, което смята, че е налице някое от абсолютните основания за отказ на регистрация съгласно чл. 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) или чл. 7 от Регламент 2017/1001.

В българския превод на Регламент 2017/1001 възражението не се нарича „възражение“, а „бележки на трети лица“ (виж чл. 45 от Регламента).

Опозиция

За разлика от възражението, опозиция срещу заявката може да подаде нe всяко трето лице, а само лицe, притежаващо посочено в закона по-ранно право, което би било застрашено, ако заявката за марка стигне до регистрация.

В българския превод на Регламент 2017/1001 опозицията не се нарича „опозиция“, а, за да е пълна кашата с термините, „възражение“ (виж чл. 46 от Регламента).

Опонент

Опонентът е лицето, което подава опозицията. В най-честия случай опозиция срещу регистрацията на марка подава притежател на по-ранна марка, която е идентична или сходна с атакуваната заявка, съответно стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана, са идентични или сходни с онези на атакуваната заявка.

Важно да се отбележи тук е, че не всяко сходство между марки и/или техните стоки/услуги е проблемно, а само онова, което би създало вероятност потребителите да се объркат или най-малкото да свържат атакуваната заявка с по-ранната марка.

Правно основание

Чл. 52 връзка с чл. 12 от ЗМГО (за българска национална марка) и чл. 46 връзка с 8 от Регламент 2017/1001.

Процедура пред БПВ

Производството по опозиция е уредено в ЗМГО и в Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО.

Опозиция срещу заявка за марка може да бъде подадена в 3-месечния срок, който започва да тече от публикацията на заявката в бюлетина на Патентното ведомство.

Опозицията се подава в два идентични екземпляра, освен когато е подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Тя трябва да съдържа основание и мотиви. Към нея задължително се прилага документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път. Понастоящем таксата, която БПВ събира, за да разгледа подадена опозиция, е 350 лв.

Размяна на книжа

За постъпила опозиция БПВ уведомява заявителя на атакуваната марка. Ако подадената опозиция премине успешно през проверката за допустимост и формална редовност, на опонента и заявителя се праща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може еднократно да се удължи с три месеца по писмено искане, подписано от страните, придружено с документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път. Понастоящем тази такса е в размер на 20 лв.

Едновременно с уведомлението за постигане на споразумение, на заявителя на марката – обект на опозиция, се предоставя единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата, когато такива са представени.

Ако не бъде постигнато споразумение, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията и доказателствата, ако такива са представени.

Ако заявителят представи отговор на опозицията, същият се предоставя на опонента за даване на становище в едномесечен срок.

Доказване на действителното използване на по-ранната марка

Заедно с отговора си заявителят може да направи искане опонентът да бъде задължен да докаже, че марката му е действително използвана във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията. Задължението за доказване на действително използване се отнася само за периода от 5 години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция. Това означава, че искането за доказване на действително използване може да се направи само срещу опоненти, чиято марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на атакуваната заявка за марка. Ако опонентът не може да докаже действително използване на марката си, то той има възможност да докаже наличието на основателни причини за нейното неизползване.

При недоказване действителното използване на по-ранната марка или непредставяне на доказателства за наличието на основателни причини за неизползването, опозицията се оставя без уважение.

Ако бъде доказано използването само на част от стоките или услугите на по-ранната марка, опозицията се разглежда единствено във връзка с тези стоки или услуги.

Допълнителни отговори и становища

Ако в едномесечния срок след отговора на заявителя опонентът представи становище, то се предоставя на заявителя за още един отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за опозицията.

След изтичането на срока за втори отговор на заявителя, съставът по опозиции пристъпва към разглеждане на опозицията, на отговорите на заявителя, на становището на опонента и на доказателствата, ако такива са представени. Разглеждането на опозицията се ограничава до правните основания и мотивите във връзка с тях.

Постановяване на решение

Решенията по опозиции се постановяват в тримесечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите.

С решението си съставът по опозиции
1. оставя опозицията без уважение или
2. постановява пълен или частичен отказ на регистрацията на марката – обект на опозиция.

С решението на състава по опозиции не се определя отговорност за понасяне на сторените в производството разноски.

В двумесечен срок от съобщаване на решението на състава по опозиции, същото може да се обжалва пред отдел „Спорове“ на БПВ.

Решението на отдел „Спорове“ на свой ред подлежи на съдебен контрол пред Административен съд София град (АССГ), а решението на АССГ е обжалваемо пред Върховния административен съд (ВАС).

Процедура пред EUIPO

Процедурата по опозиция срещу марка на ЕС е доста сходна с онази пред БПВ, като детайлната уредба е в посочения вече Регламент 2017/1001, както и в Делегиран Регламент 2018/625.

Налице са следните разлики:

  • в тримесечения срок от публикуване на заявката за марка в бюлетина на EUIPO е достатъчно да се плати такса от 320 евро и да се подаде съобщение за опозиция, което не е задължително да е мотивирано на този етап;
  • при установена допустимост и формална редовност, опозицията се съобщава на заявителя, като на двете страни се дава двумесечен срок за постигане на споразумение; този срок може да се удължава многократно до общо 24 месеца без за това да се дължи такса;
  • при изтичане на срока за споразумение и непостигане на такова, за страните започва т. нар. „състезателна фаза“ на процедурата;
  • за опонента започва да тече двумесечен срок, в който да представи фактите, доказателствата и аргументите в подкрепа на опозицията или да допълни вече представените такива;
  • след изтичане на двумесечния срок за опонента започва да тече двумесечен срок за заявителя, в който той може да даде отговор на опозицията и да поиска доказателства за действително използване на марката, ако налице са предпоставките за това;
  • с решението може да се присъдят разноски – на опонента, ако опозицията му е уважена изцяло или на заявителя, ако опозицията е отхвърлена изцяло; ако опозицията е само частично успешна, то всяка от страните понася разноските си сама;
  • решението на отдела по опозиции е обжалваемо пред т. нар. апелативен състав на EUIPO, като в срок от 2 месеца от съобщаването му жалбоподателят трябва да плати такса от 720 евро и подаде съобщение за обжалване, след което има още 2 месеца, за да мотивира жалбата си; с решението на апелативния състав също могат да се присъдят разноски;
  • решението на апелативния състав е обжалваемо пред Общия съд на ЕС в двумесечен срок от съобщаването му.

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България или в Европейския съюз? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube